Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Over

Vind je Huidtherapeut is een onderdeel van Skin & Laser Support en is gevestigd in Utrecht. Marit van Boldrik staat aan het hoofd van Vind je Huidtherapeut. 

Het adres van mijn website is: www.vindjehuidtherapeut.nl Een online informatieplatform en overzicht van huidtherapeutische praktijken in de regio. 

Middels Vind je Huidtherapeut:

 • Breng ik jou als geïnteresseerde op de hoogte over alles wat met huid en huidtherapie te maken heeft;
 • Bied ik jou als huidtherapeut/praktijk aan gebruik te maken van mijn informatieve platform om zichtbaarheid te creëren en gevonden te worden door geïnteresseerden;
 • Geef ik producenten, leveranciers en/of ontwikkelaars de mogelijkheid om geïnteresseerden kennis te laten maken met hun producten en/of diensten via mijn informatieve platform. 

Jij kunt Vind je Huidtherapeut op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: info@vindjehuidtherapeut.nl
 • Telefonisch: +31621872833
 • Via mijn social media kanalen

KvK-nummer: 69977186

Artikel 2 Definities 

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leg ik deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen ik, mij en mijn, bedoel ik Vind je Huidtherapeut, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Ik ben de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met je, jij en jou(w), bedoel ik de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf, aan wie Vind je Huidtherapeut een aanbod uitbrengt en/of met wie Vind je Huidtherapeut een  overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (ik) en de wederpartij (jij) samen, noemen we partijen.

Schriftelijk betekent voor mij op papier of per e-mail/contactformulier.

Content is voor mij alle door Vind je Huidtherapeut gepubliceerde informatie in de meest ruime zin van het woord, op onder andere de website en de social media kanalen van Vind je Huidtherapeut.

Verwijs ik naar de website, dan bedoel ik de website van Vind je Huidtherapeut (www.vindjehuidtherapeut).

Met aanbod bedoel ik alle aanbiedingen en/of offertes in de meest brede zin van het woord. 

Spreek ik over een werk, dan bedoel ik daarmee een werk in de zin van de Auteurswet (art.10 lid 1 AW).

Een dag is een kalenderdag en geen werkdag.

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod, op alle overeenkomsten die ik met jou sluit als ook op mijn facturen. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zal ik deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met mij.

Ik mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mag ik altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zal ik vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn in ieder geval niet van toepassing op overeenkomsten die jij met mij sluit.

Mijn algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden. 

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

Indien ik niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlang, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat ik op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Mijn aanbod

Op mijn site vind je een groot deel van mijn aanbod. Dit aanbod is voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt.

Als ik voor jou een offerte opstel, baseer ik deze op de gegevens die jij mij verstrekt. Doe jij dat niet en mocht achteraf blijken dat de offerte niet al het noodzakelijke omvat, dan heb ik het recht om een door jou aanvaarde offerte alsnog te herroepen. Ik heb het recht om de werkzaamheden die ik al heb uitgevoerd bij jou in rekening te brengen.

Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, zal ik dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden. 

Een samengestelde offerte verplicht mij niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de offerte, indien jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Een samengestelde offerte is een offerte waarin ik jou een combinatie van meerdere diensten en/of producten heb aangeboden. 

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in mijn aanbod, dan ben ik hier niet aan gebonden.

 

Artikel 5 Overeenkomst, bevestiging en duur

Een overeenkomst komt tot stand:

 • Op het moment dat jij mijn aanbod en mijn algemene voorwaarden hebt geaccepteerd wat betreft een eigen pagina op het platform en deze schriftelijk hebt bevestigd en daarbij hebt voldaan aan de (eventuele) gestelde voorwaarden. Ik heb daarbij het recht om binnen 5 dagen na ontvangst van jouw aanvaarding mijn aanbod alsnog te herroepen of;
 • Op het moment dat jij mijn offerte en mijn algemene voorwaarden hebt geaccepteerd en schriftelijk bevestigd, je daarbij hebt voldaan aan de (eventuele) gestelde voorwaarden.

In beginsel eindigt de overeenkomst:

 • Van rechtswege, nadat door partijen de (wederzijdse) verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt een overeenkomst voor een eigen praktijkpagina, aangegaan voor een periode van een (1) jaar waarna de overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt voor een periode van onbepaalde tijd waarbij partijen een opzegtermijn hanteren van een (1) maand.

Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk 

Iedere wijziging aan een overeenkomst wordt behandeld als een aanvulling op de bestaande overeenkomst. Ik heb het recht de wijziging te weigeren.

Meerwerk kan ontstaan:

 • Door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst;
 • Omdat jij niet of niet tijdig alle gegevens hebt aangeleverd;
 • Omdat partijen een aanvulling overeen zijn gekomen op de bestaande overeenkomst;
 • Jij extra of aanvullende diensten wenst af te nemen.

Meerwerk wordt op basis van het geldende honorarium/(uur)tarief in rekening gebracht, tenzij ik hierover met jou andere afspraken maak.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en garantie 

Ik voer de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij ik de vrijheid behoud om hier naar eigen technisch- en creatief inzicht, invulling aan te geven.

Ik mag bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (de diensten van) derden.

De overeenkomst voer ik enkel ten behoeve van jou(w) (bedrijf) uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de overeenkomst, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Als ik met jou bepaalde uitvoerings- en/of leveringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief.

Ik heb een inspannings- en een leveringsplicht. Ik kan dus nooit garanderen, dat mijn diensten aan jouw verwachtingen voldoen en/of tot bepaalde resultaten zullen leiden. Het behalen van een bepaald resultaat is afhankelijk van diverse factoren, waaronder ook jouw eigen inzet. Jij hebt dan ook geen recht op (schade)vergoeding indien mijn diensten niet aan jouw (resultaat)verwachtingen voldoen.

 

Artikel 8 Website en conceptversie

Ik span mij in om de website continu beschikbaar te stellen, maar garandeer niet dat de website continu beschikbaar is. 

Ik heb het recht om op willekeurige momenten wijzigingen aan te brengen en/of verbeteringen door te voeren aan (de inhoud van) de website. Mocht dit leiden tot (tijdelijke) beperking van kernfuncties van de website, zal ik jou hierover vooraf informeren, tenzij er omstandigheden zijn die dit verhinderen en of indien dit technisch niet mogelijk is. Jij kunt in ieder geval geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie.

Na het sluiten van de overeenkomst lever jij mij binnen redelijke termijn alle (bedrijfs)informatie aan rekening houdende met de daaraan eventueel gestelde eisen.

Indien dit onderdeel is van de overeenkomst, ontvang jij van mij een conceptversie. Deze ontvang jij digitaal. Jij geeft zo snel als mogelijk en schriftelijk aan of jij akkoord gaat met de conceptversie. Er is een (1) correctieronde voorzien waarbij ik eenvoudige herzieningen zal (laten) doorvoeren. Heb jij meer en/of ingrijpende herzieningen, dan heb ik het recht dit extra bij jou in rekening te brengen. Ik zal jou hierover altijd eerst informeren. 

Ontvang ik binnen zeven (7) dagen geen reactie van jou, wordt de conceptversie als definitief beschouwd en zal de informatie conform overeenkomst worden geplaatst op de website.

Wil jij (huidtherapeut/praktijk) wijzigingen aanbrengen in jouw reeds gepubliceerde (bedrijfs)informatie, dan kun jij dit via email (info@vindjehuidtherapeut.nl) vóór het einde van de maand bij mij kenbaar maken. Wijzigingen worden eenmaal per maand doorgevoerd. Jij ontvangt hiervoor geen concept ter goedkeuring.

Indien (de wijziging(en) in) de informatie die jij wenst te (laten) plaatsen indruist tegen onze bedrijfsvisie, tegen onze principes, in strijd is met de wet en/of als aanstootgevend kan worden ervaren, dan heb ik het recht deze informatie niet te plaatsen en/of de wijziging(en) niet door te voeren. Ik zal jou hier tijdig over informeren. Het weigeren van plaatsen van informatie en/of niet doorvoeren van wijzigingen op jouw verzoek levert geen gebrek op in de overeenkomst. Jij kunt daarnaast ook geen aanspraak maken van enige vorm van vergoeding.

Artikel 9 Prijzen en betaling 

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Exclusief btw;
 • Exclusief reiskosten á 28 cent per km;
 • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die ik (extra) moet maken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Ik heb het recht mijn prijzen (tussentijds) aan te passen.

Mijn facturen ontvang jij digitaal. In beginsel, tenzij ik hieraan andere voorwaarden heb verbonden, hanteer ik een betaaltermijn van 14 dagen. 

Betaal jij niet op tijd, niet of niet volledig, dan zal ik jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. Alle door mij gemaakte buitengerechtelijke incassokosten breng ik ook bij jou in rekening als ook eventuele andere kosten die ik zal moeten maken om hetgeen jij mij verschuldigd bent te kunnen innen. 

De incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 • 5% over de volgende € 5.000,00
 • Telkens met een minimum van € 40,00

Artikel 10 Intellectueel eigendomsrecht 

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen mij en/of mijn licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website en alle ter beschikking gestelde informatie en/of (beeld)materialen komen mij toe.

Zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij niets van mijn bedrijf en/of mijn aangestelde derden (doen/laten) reproduceren, (doen/laten) verveelvoudigen, (doen/laten) openbaar maken, (doen/laten) bewerken en/of (doen/laten) wijzigen. Daarnaast mag jij niet enige aanduiding met betrekking tot merken, handelsnamen, (auteurs)rechten verwijderen en/of wijzigen.

Kom ik met jou overeen dat jij bepaalde (eind)resultaten van werken mag gebruiken is dit alleen toegestaan voor het overeengekomen doel/gebruik en mits jij hebt voldaan aan alle verplichtingen uit de overeenkomst. Het gebruiken van een werk op een andere manier dan is overeengekomen beschouw ik als inbreuk op mijn intellectueel eigendomsrecht. Een werk mag bovendien niet zonder mijn schriftelijke toestemming overgedragen worden aan een derde. 

Als jij mij voorschrijft om bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan. Het plegen van onderzoek door mij naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten, maakt geen deel uit van de overeenkomst. Het is en blijft jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan.

Voor iedere inbreuk op een van mijn rechten, heb ik het recht een direct opeisbare boete te vorderen van €5000 (zegge: vijfduizend euro), waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Ik heb de vrijheid om de resultaten van werken te gebruiken voor onder andere promotionele doeleinden, verwerving van potentiële opdrachten en publiciteit in de meest brede zin van het woord, tenzij partijen hier schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

Artikel 11 Opschorten, beëindigen en opzegging van de overeenkomst

Ik heb het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig jouw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Ik na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor ik een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht, dat ik de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakom;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kan ik de opschorting of de beëindiging jou toerekenen, dan heb ik het recht, de eventuele schade die ik daardoor lijd, op jou te verhalen.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Ik ben jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik op jou heb, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Reeds geleverde maar nog niet (volledig) betaalde goederen blijven mijn eigendom (eigendomsvoorbehoud) en kunnen nooit onderdeel uitmaken van een faillissementsboedel/ en of enige vorm van (extern) beslag.

Het opzeggen van een overeenkomst gebeurt schriftelijk per post en/of door het sturen van een email naar info@vindjehuidtherapeut.nl.

Eindigt een overeenkomst van bepaalde tijd door opzegging voordat de overeengekomen tijd verstreken is, ben je mij het volledige bedrag verschuldigd zoals overeengekomen in de overeenkomst, eventueel aangevuld met meerwerk en/of aanvullende diensten die partijen zijn overeengekomen nadat de overeenkomst is gesloten. Jij hebt geen recht op enige vorm van restitutie. 

Is er sprake van een overeenkomst van onbepaalde tijd, eindigt de overeenkomst door opzegging waarbij jij rekening houdt met een opzegtermijn van een (1) maand. 


Artikel 12 Aansprakelijkheid 

Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en in dit artikel vermeld. 

Ik ben enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij mij onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én ik na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkom.

Ik ben niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens die jij mij hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen en/of nalaten; 
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden en/of externe factoren;
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);
 • Fouten en/of tekortkomingen van, door of namens mij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • De mogelijke gevolgen van overeenkomsten die jij/jouw bedrijf zelf met klanten afsluit.

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.

Ik ben enkel aansprakelijk voor aan mij toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot gevolgschade is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, 6 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en mij, behoudens opzet of grove schuld aan mijn zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan mij worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan mijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht). 

Artikel 13 Overmacht 

Wanneer er sprake is van overmacht aan mijn kant, heb ik de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan mijn zijde langer dan twee (2) maanden, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Ik zal jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht ben ik jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Ik behoud hierbij wel het recht om de reeds geleverde diensten/producten in rekening te brengen. 

Onder overmacht als bedoeld in dit artikel bedoel ik in ieder geval onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, die buiten mijn schuld om zijn ontstaan en waarbij ik nauwelijks tot geen invloed op kan uitoefenen om de situatie te (doen) wijzigen. 

Artikel 14 Geheimhouding

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Ik mag het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 15 Klachten 

Mocht jij een klacht hebben, dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ik heb een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek in de overeenkomst hebt geconstateerd, schriftelijk aan mij te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat ik jouw klacht heb ontvangen, ontvang jij van mij de terugkoppeling.

Indien ik van mening ben dat de klacht gegrond is, ben ik uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen. Mocht dit niet of niet meer mogelijk zijn zullen partijen in overleg gaan om tot een passende oplossing te komen. Jij hebt in ieder geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding. 

Jij moet mij in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Het indienen van een klacht ontslaat jouw niet van jouw (betalings)verplichting(en).

Artikel 16 Privacy beleid 

Ik vind jouw privacy heel belangrijk en ga dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat doe, kun jij lezen in mijn privacyverklaring op mijn website.

Artikel 17 Geschillen 

Op overeenkomsten tussen jou en mij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Vind je Huidtherapeut gevestigd is, tenzij de wet anders bepaalt.

Versie 1.1, januari 2021